» » » اثر ارسالی نگین سیاحی، مبینا دلیر و زهراسرابی